دکتر مینا کامبین

مدیر اجرایی مؤسسه پژوهشی یادگار باستان

Mina Kambin

English CV

Address: No. 12, Masoud-e Sa’d Ave., Nofel Loshato St., Tehran.

E-mail: minakambin@yahoo.com

Website: http://yadegarebastan.ir/?page_id=1063; https://ihcs.academia.edu/minakambin

 

Education

2021: PhD in Ancient Iranian Languages and Cultures

Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran

Dissertation’s Title: “A Comparative Study of the Metaphysical Concepts in the Gāhān and the Yašts: A Linguistic Analytical Approach”

2009: MA Ancient Iranian Languages and Cultures

Shiraz University

Title of Thesis: “Cataloguing Pahlavi Manuscripts: the Treasures of Pahlavi Manuscripts and Iranian Researches”

1994: BA in Food Industry

Tehran University

 

Publications

Books:

2012. Incipit and Explicit in Pahlavi and Avestan Text. Tehran: Zarin-o-Simin. [in Persian]

2015. A Descriptive Catalogue of “The Pahlavi Codices and Iranian Researches”. Tehran: Jami. [in Persian]

 

Articles:

2016. “Differences between Indian and Iranian Approaches to Ritual Dance”, Pazand, vol. 44, pp. 67-83. [in Persian with and English abstract]

2017. “The Use of the Descriptive Table in Cataloguing the Pahlavi and Avestan Manuscripts”, Gozaresh-e Miras, Vol. 9, No. 1-2, pp. 62-67. [in Persian]

2018. “Descriptive Bibliography of Median Culture (part 1)”, Fravahr, vol. 475, pp. 40-41. [in Persian]

2019. “Descriptive Bibliography of Median Culture (part 2)”, Fravahr, vol. 474, pp. 44-45. [in Persian]

2020. “A Descriptive Bibliography of Aryan and Median (part 2)”, Fravahr, vol. 479, pp. 15-16.

2021. “Descriptive Bibliography of Aryan and Median (part 1)”, Fravahr, vol. 477-478, pp. 38-39. [in Persian]

2022. “Puruša: A Translation of and Commentary on the Sanskrit Texts, and A Comparison with the Iranian Myth of Kiyomars”, Journal of Ancient Culture and Languages, vol. 1, no. 2, pp. 103-120. [in Persian]

Forthcoming. “Stages of Existence in the Gāhān. Case Study: Yasna 28”, Zabān Shenākht ( with Zohreh Zarshenas and Farzaneh Goshtasb). [in Persian with an English abstract]

Forthcoming (not read at the conference by submitted to be published in the proceedings). “A Comparative Study of the Amšāspandān in Gāhān and the Illumination in Suhrawardiˈs Thoughts”, 1st National Conference on Suhrawardi and the Revival of Fahlavi Metaphysics, organized and hosted by the Iranian Research Institute of Philosophy.

 

Paper Presented at Conferences:

2022. “ Miθra in Gāhān”. 3rd Biennial Symposium on Ancient Iranian Languages and Culture

 

Invited Talks

Feb.2nd, 2021. “The Order of Amšāspandān in Gāhān and its Resemblance with the the Illumination in Suhrawardiˈs thoughts”, at the Roshanravān Association.

Mar. 13th, 2022. “On the Gāhāns”, at the Department of Literature, Chalus University.

June 1st, 2022. “The Social and Political Position of “Woman” in the Avesta and in the Achaemenid Period”, at the Department of Literature, Chalus University.

 

Research Projects

2015-present: a member of the project: “A Descriptive Persian Bibliography of the Zoroastrian Studies”, Yegānegi Foundation, Tehran.

March 2022-present: A Critical Study on the Middle Persian Text, the “wizārišn ī catrang ud nihišn ī nēw-ardaxšīr”, Iranology Association, Tehran.

 

Work Experience

2021-present: director of Yādegār-e Bāstān Research Center, Tehran.

June 30th, 2022: Offering a course on the translation and interpretation of the Avestan passage “Yasna 30”, at Yādegār-e Bāstan Research Center, Tehran.

Feb. 28th, 2022: Offering a course on the translation and interpretation of the Avestan passage “Yasna 29”, at Yādegār-e Bāstan Research Center, Tehran.

Dec. 8th-29th, 2022: Offering a course on the translation and interpretation of the Avestan passage “Yasna 28”, at Yādegār-e Bāstan Research Center, Tehran.

2010-2013: Lecturer at the Tehran Azad University

Subjects taught: “An Introduction to Ancient Iranian Languages”; “Iranian Myths and Mythology”).

 

Other Activities

2014present: A Member of the Scientific Board of Yādegār-e Bāstan Research Center, Tehran.

2019-present: Managing Editor at the Journal of Ancient Culture and Languages. (ISSN: 2716-9901)

رزومه فارسی

تحصیلات:

1400) دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. موضوع رساله: ««مطالعه تطبیقی مضامین دینی در گاهان و یشت‌ها مبتنی بر تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی این مضامین (مطالعه موردی: آبان یشت و مهر یشت».

1388) کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه شیراز. موضوع پایان‌نامه: «فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی پهلوی: گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی».

1372) مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی از دانشگاه تهران.

آثار منتشرشده

1) مقاله‌ها

1390) «نگاهی به دیباچۀ چند دستنویس پهلوی»، گزارش میراث، دورۀ دوم، س 5، ش 45، صص 5-9.

۱۳۹2) «بررسی سیر تحول آوایی واژۀ سخن از فارسی میانه تا فارسی نو بر اساس شاهنامۀ فردوسی»، هشتمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (شهریور ۹۲).

1394) «روشی جدید در فهرست‌نویسی دست‌نویس‌های پهلوی و اوستایی»، گزارش میراث، دورۀ دوم، س 9، ش 69-68، صص67-62.

1395) «بررسی دلایل تفاوت رویکرد هندیان با ایرانیان به رقص‌های آیینی»، پازند، س ۱۲، ش 44، صص 83-67.

1396) «کتاب‌شناسی توصیفی فرهنگ و تمدن مادها (بخش اول)»، فروهر، ش 474، صص44-44.

1396) «کتاب‌شناسی توصیفی فرهنگ و تمدن مادها (بخش دوم)»، فروهر، ش 475، صص 41-40.

1396) «کتاب‌شناسی توصیفی آریاها و مادها (بخش دوم)»، فروهر، ش 477 و 478، صص 39-38.

1396) «کتاب‌شناسی توصیفی آریاها و مادها (بخش دوم)»، فروهر، ش 479، صص 16-15.

1398) «پوروشه (برگردان فارسی و توضیحات واژگانی) و مقایسه آن با اسطورۀ کیومرث»؛ پژوهشنامه فرهنگ و زبان‌های باستانی، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان. صص27-43.

1401 (زیر چاپ). «مراتب آفرینش در گاهان»، زبانشناخت، دوره 13، ش 2 (با همکاری زهره زرشناس و فرزانه گشتاسب).

(زیر چاپ). «مطالعه تطبیقی امشاسپندان در گاهان و نظام نوری سهروردی»، همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.

(زیر چاپ). «ایزد مهر در گاهان». سومین همایش بین‌المللی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1400.

2) کتاب‌ها

1391) آغاز و انجام در متون پهلوی و اوستایی، بر اساس دستنویسهای موجود در «گنجینۀ دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی»، تهران: زرین و سیمین.

1394) فهرست توصیفی «گنجینۀ دستنویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی»، تهران: جامی.

طرح‌های پژوهشی

1394 تا کنون. همکاری در طرح پژوهشی «کتاب‌شناسی توصیفی تاریخ و فرهنگ زرتشتی» در مؤسسه پژوهشی یادگار باستان.

سخنرانی

مرداد 1400: «نظام امشاسپندان در گاهان و شباهت آن به نظام نوری سهروردی» در انجمن روشن‌روان.

دروس ارائه‌شده

1388-1391: دروس «تاریخ فرهنگ ایران ۱ و۲» و  «موزه‌داری» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب.

17/ 09/ 1400 – 08/ 10/ 1400: کارگاه آموزشی «ترجمه و تفسیر یسن 28 اوستا (یسن نخست اهونود گاه)» در گروه پژوهشی یادگار باستان.

9/ 12/ 1400: کارگاه آموزشی «ترجمه و تفسیر یسن 29 اوستا» در گروه پژوهشی یادگار باستان.

عضویت در مؤسسات و انجمن‌های علمی

1394 – تا کنون: همکاری پژوهشی با مؤسسه پژوهشی یادگار باستان.