تفاهم نامه

  • تفاهم‌نامه با آرشیو دیجیتال اوستا- دانشگاه سالامانکا (Avestan Digital Archive, Salamanca) با عنوان «انتشار دست نوشته‌های اوستایی ایرانی» تاریخ هفتم نوامبر 2014.

  • تفاهم‌نامه با مرکز میراث ناملموس تهران با موضوع «مشارکت در موضوع میراث فرهنگی ناملموس در پهنۀ آسیای غربی و مرکزی» تاریخ 01/05/1394.