معرفی پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی
پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی است که از سوی گروه پژوهشی یادگار باستان راه‌اندازی شده است.
این نشریه در سال 1397 موفق به دریافت مجوز به شمارۀ 81974 از وزارت ارشاد شد و به صورت دو فصل‌نامه و غیر برخط منتشر می‌شود. تلاش نشریه اعتلا و ارتقاء هرچه بیشتر علمی در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی و علوم وابسته به آن است و امید دارد با انتشار جدیدترین دست‌آوردهای علمی و پژوهشی باعث پیشبرد و توسعۀ هر چه بیشتر دانش و شناخت در این رشته در سطح بین‌المللی باشد. نشریه همچنین امیدوار است با دریافت امتیاز علمی از وزارت علوم و قرار گرفتن و حضور فعال در پایگاه‌های نمایۀ بین‌المللی سبب گسترش فعالیت‌های پژوهشی در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی و علوم وابسته در سطح بین‌المللی و باعث ترغیب دانشجویان این رشته در کشورهای خارجی باشد.
نشریه از دست‌آوردهای علمی و اصیل کلیۀ پژوهشگران، فرهیختگان و استادان رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی که به صورت مقاله تدوین می‌شود حمایت کرده و پس از انتشار آنها را در معرض دید پژوهشگران و دانشجویان قرار می‌دهد. تاکنون چهار شماره از این نشریه منتشر شده که در سامانه قابل مشاهده است.
پژوهشگران محترم می‌توانند مقالات خود را در رشته‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، فرهنگ و تاریخ ایران باستان، اسطوره‌های ایرانی، دین‌های ایران باستان و میراث نامکتوب زرتشتی از طریق سامانه به نشانی aclr.ir ارسال نمایند.
مدیران پژوهش‌نامه:
صاحب امتیاز: گروه پژوهشی یادگار باستان
مدیر مسئول: دکتر ندا اخوان اقدم، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشیار پژوهشکدۀ هنر
سردبیر: دکتر کتایون مزداپور، فرهنگ و زبان‌های باستانی، استاد بازنشستۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
معاون سردبیر: دکتر فرزانه گشتاسب، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اعضای هیئت تحریریه:
دکتر ندا اخوان اقدم، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشیار پژوهشکدۀ هنر
دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر، انسان‌شناسی، استاد دانشگاه تهران
دکتر کتایون مزداپور، فرهنگ و زبان‌های باستانی، استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر فرزانه گشتاسب، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیروس نصراله‌زاده، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر کتایون نمیرانیان، فرهنگ و زبان‌های باستانی، استادیار دانشگاه شیراز
مدیر داخلی:
دکتر مینا کامبین، فرهنگ و زبان‌های باستانی