هیئت مؤسس

دکتر اسفندیار اختیاری

دکترمهربد خانی‌زاده

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر کتایون مزداپور