نشریه

به اطلاع می‌رسانیم که بنا به گواهی شماره ۱۲۹۸۰-۱۴۰۰ صادره از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه پژوهش‌نامه فرهنگ و زبان‌های باستانی از تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی را کسب نموده است و از این پس از نشریات دارای اعتبار ادامه مطلب…